Uvjeti za članstvo iz Statuta Društva bibliotekara Istre

 

Članak 6.
Članom DBI može postati svaki punoljetni, poslovno sposoban državljanin RH ili stranac, koji je zainteresiran za rad u DBI, i koji prihvaća odredbe ovog Statuta. Članom može biti i pravna osoba sa sjedištem u RH.
Članstvo je redovno i počasno.
Redovni članovi DBI plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Skupština. Počasne članove na prijedlog Glavnog odbora izabire Skupština DBI.

Članak 7.
Osoba koja želi postati redovnim članom DBI podnosi zahtjev Glavnom odboru, koji donosi odluku o prijemu u članstvo.
Članu se izdaje članska iskaznica.
Redovni članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu DBI te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka njenih tijela.

Članak 8.
Članovi imaju pravo:
– davati prijedloge o programu rada DBI,
– sudjelovati na odgovarajući način u radu DBI,
– tražiti zaštitu od Društva u slučaju ometanja stručne djelatnosti.
Obveze su članova DBI:
– ostvarivati ciljeve Društva,
– čuvati i podizati ugled knjižničarske struke, – poštivati odredbe Statuta,
– redovito plaćati članarinu,
– pridržavati se načela utvrđenih u Etičkom kodeksu Hrvatskog bibliotekarskog društva.

Članak 9.
Članstvo prestaje:
– istupanjem,
– neplaćanjem Članarine za tekuću godinu,
– isključenjem.
Člana se mote isključiti iz članstva ako krši odredbe Statuta, ili ako svojim ponašanjem narušava ugled DBI.
Odluku o isključenju donosi Glavni odbor. Protiv odluke Glavnog odbora o isključenju odnosno odbijanju zahtjeva za primitak u članstvo, može se, u roku od 15 dana podnijeti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine DBI je konačna.