Temeljem članka 12. i 19. Statuta Društva bibliotekara Istre i članka 5. i 5.a Izmjena i dopuna Statuta Društva bibliotekara Istre, Glavni odbor Društva bibliotekara Istre na sjednici održanoj 19. prosinca 2011. godine u Puli, donio je

P R A V I L N I K

o Nagradi Društva bibliotekara Istre

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak i način dodjeljivanja Nagrade Društva bibliotekara Istre (u daljnjem tekstu Nagrada DBI).

Članak 2.
Nagrada DBI dodjeljuje se za iznimne zasluge u promicanju DBI te za dugogodišnji uspješan rad u knjižničarstvu.

Članak 3.
Nagrada DBI sastoji se od diplome (zahvalnice). Diplomu (zahvalnicu) potpisuje predsjednik DBI, a ovjerava se pečatom DBI.

Članak 4.
Nagrada DBI dodjeljuje se pojedincima, članovima DBI, koji su naročito doprinijeli radu i razvoju DBI prema najmanje jednom od navedenih kriterija:
koji su svojim stručnim radom i zauzimanjem doprinijeli razvoju knjižničarstva
koji su doprinijeli edukaciji u knjižničarstvu
koji su doprinijeli razvoju Društva aktivnim radom u tijelima i projektima DBI
koji su iznimno uspješni stručni knjižničari, u onom segmentu knjižničnog poslovanja kojim se bave
koji su objavili znanstvene i stručne radove na području knjižnične i informacijske djelatnosti kojim je unaprijeđeno knjižničarstvo

Članak 5.
Kandidate za Nagradu DBI mogu predlagati knjižnice i pojedinci, članovi DBI.

Članak 6.
Prijedlog se pismeno podnosi Glavnom odboru DBI zaključno do 1. svibnja tekuće godine. Prijedlog mora sadržavati radnu biografiju kandidiranog pojedinca te opis i obrazloženje kojima se opravdava prijedlog za Nagradu DBI.

Članak 7.
Odluku o dodjeljivanju Nagrade DBI donosi Glavni odbor DBI.
Glavni odbor može raspravljati o prijedlogu ako je nazočno više od polovice članova Glavnog odbora.
Glavni odbor DBI može, po potrebi, od predlagatelja zatražiti pisane nadopune ili pojašnjenja u skladu s kriterijima ovog Pravilnika.

Članak 8.
Nagrada DBI se može, ali ne mora dodijeljivati svake godine.
Nagrada DBI neće se dodijeliti ako nema prijedloga ili ako Glavni odbor ne podrži niti jedan prijedlog.

Članak 9.
U jednoj godini dodjeljuje se samo jedna Nagrada DBI.

Članak 10.
Nagradu uručuje predsjednik DBI ili potpredsjednik na godišnjoj Skupštini.

Članak 11.
Odluka o objavljivanju Nagrade DBI objavljuje se na mrežnim stranicama DBI.

Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini DBI.

Predsjednik DBI:

Ivan Kraljević, dipl. knjižničar